Tungkol sa Support E-mail sa mga Dayuhan sa Wakayama Prefecture

1.Layunin

Habang dumarami ang bilang ng mga dayuhang residente sa Wakayama Prefecture sa mga nagdaang taon, lumalaki ang pangangailangang magtatag ng isang sistema upang mabilis at mapagkakatiwalaan na makapagbigay ng impormasyon tungkol sa tulong sa oras ng kalamidad at sa bagong COVID sa mga dayuhan na walang sapat na kakayahan sa wikang Hapon.

Bilang tugon, ang Wakayama Prefecture ay nagtatag ng isang sistema ng paghahatid ng impormasyon sa pamamagitan ng “Support E-mail sa mga Dayuhan sa Wakayama Prefecture”, isang serbisyo sa paghahatid ng e-mail para sa dayuhan residente.  Maghahatid kami ng impormasyon sa maraming wika sa dayuhang residente sa mas epektibong paraan.

2.Pangkalahatang Ideya ng Serbisyo

Ang impormasyon sa suporta kung sakaling magkaroon ng sakuna, disaster prevention, kalusugan at kaligtasan, atbp. ay isasalin sa maraming wika at ipapamahagi sa pamamagitan ng e-mail sa mga nakarehistro sa Support E-mail sa mga Dayuhan.  Ang impormasyon ay isinalin sa limang wika:  Hapon, Ingles, Intsik, Filipino at Vietnamese.  I-click ito para sa karagdagang impormasyon sa Support E-mail sa mga Dayuhan at kung paano magparehistro.

3.Back number(URL)

https://a10.hm-f.jp/index.php?action=BN&gid=3&aid=731&bn_code=51a2db7303e1336ec7745467115ba0cb

このページの先頭へ